Ranger

From Cube World Wiki
Jump to: navigation, search
A Ranger wielding a bow

Ranger là một nghề mà bạn sẽ chọn trong Cube World. Rangers có thể sử dụng cung, nỏ và boomerangs để tấn công kẻ thù ở khoản cách xa. Các ngành nghề của họ là SniperScout.

Specializations[edit | edit source]

Rangers có thể là ngành nghề Scouts hoặc Sniper. Mỗi ngành nghề có 1 lợi thế khác nhau.

Sniper
Sniper
Snipers thuộc sở trường tấn công mạnh mẽ, chính xác và tấn công tầm xa.
Miêu tả: Snipers có thể ẩn mình và loại bỏ từng kẻ thù.
Hiệu ứng: Hit Series: Tốc độ tấn công sẽ tăng lên với mỗi cú bắn.
Scout
Sniper
Scouts thuộc sở trường linh hoạt nhiều hơn, rất tốt trong việc chiến đấu ở tầm trung.
Miêu tả: Scouts sẽ tấn công kẻ thù bằng những đòn tấn công nhanh.
Hiệu ứng: Intuition: Khi tấn công bạn sẽ có được tấn công đặc biệt ngay lập tức.


Skills[edit | edit source]

Ranger skills

Rangers hiện đang có 3 kỹ năng độc quyền, chỉ có thể mở khóa bằng cách tăng điểm Point. Sau khi mở khóa thì những kỹ năng đó sẽ tự động xuất hiện trên các nút như 1, 2, 3, và 4. những kỹ năng còn lại thì mỗi ngành nghề nào cũng có.

Ranger skillkick.png
Kick
You repulse all enemies in melee range with a bold kick. Enemies can be stunned thereby.

You require 1 skill point to unlock this skill

Level 1 The cooldown lasts 7.27 seconds and the repulsion is increased by 9.09%
level 2 The cooldown lasts 6.67 seconds and the repulsion is increased by 16.67%
level 3 The cooldown lasts 6.15 seconds and the repulsion is increased by 23.08%
level 4 The cooldown lasts 5.71 seconds and the repulsion is increased by 28.57%
level 5 The cooldown lasts 5.33 seconds and the repulsion is increased by 33.33%
level 6 The cooldown lasts 5.00 seconds and the repulsion is increased by 37.50%
level 7 The cooldown lasts 4.71 seconds and the repulsion is increased by 41.18%
level 8 The cooldown lasts 4.44 seconds and the repulsion is increased by 44.44%
level 9 The cooldown lasts 4.21 seconds and the repulsion is increased by 47.37%
level 10 The cooldown lasts 4.00 seconds and the repulsion is increased by 50.00%
level 11 The cooldown lasts 3.81 seconds and the repulsion is increased by 52.38%
level 12 The cooldown lasts 3.64 seconds and the repulsion is increased by 54.55%
level 13 The cooldown lasts 3.48 seconds and the repulsion is increased by 56.52%
level 14 The cooldown lasts 3.33 seconds and the repulsion is increased by 58.33%
level 15 The cooldown lasts 3.20 seconds and the repulsion is increased by 60.00%
Ranger skillretreat.png
Retreat
You jump back to seek shelter.

You require level 5 Kick skill to unlock this skill

Level 1 The cooldown lasts 15.09 seconds and the jump distance is increased by 9.09%
level 2 The cooldown lasts 14.33 seconds and the jump distance is increased by 16.67%
level 3 The cooldown lasts 13.69 seconds and the jump distance is increased by 23.08%
level 4 The cooldown lasts 13.14 seconds and the jump distance is increased by 28.57%
level 5 The cooldown lasts 12.67 seconds and the jump distance is increased by 33.33%
level 6 The cooldown lasts 12.25 seconds and the jump distance is increased by 37.5%
level 7 The cooldown lasts 11.88 seconds and the jump distance is increased by 41.18%
level 8 The cooldown lasts 11.56 seconds and the jump distance is increased by 44.44%
level 9 The cooldown lasts 11.26 seconds and the jump distance is increased by 47.37%
level 10 The cooldown lasts 11.00 seconds and the jump distance is increased by 50.00%
level 11 The cooldown lasts X.XX seconds and the jump distance is increased by XX.XX%
level 12 The cooldown lasts X.XX seconds and the jump distance is increased by XX.XX%
level 13 The cooldown lasts X.XX seconds and the jump distance is increased by XX.XX%
level 14 The cooldown lasts X.XX seconds and the jump distance is increased by XX.XX%
level 15 The cooldown lasts X.XX seconds and the jump distance is increased by XX.XX%

Scout[edit | edit source]

RA3.png
Scout's Swiftness
Thanks to your agility you can move and attack faster - lasts 10 seconds

You need to be Scout and have level 5 Retreat skill point to unlock this skill

Level 1 The cooldown lasts 57.27 seconds and your movement and attack speed is increased by 9.09%
level 2 The cooldown lasts X.XX seconds and your movement and attack speed is increased XX.XX%
level 3 The cooldown lasts X.XX seconds and your movement and attack speed is increased XX.XX%
level 4 The cooldown lasts 51.43 seconds and your movement and attack speed is increased 28.57%
level 5 The cooldown lasts 50 seconds and your movement and attack speed is increased 33.33%
level 6 The cooldown lasts 48.75 seconds and your movement and attack speed is increased 37.05%
level 7 The cooldown lasts 47.65 seconds and your movement and attack speed is increased 41.18%
level 8 The cooldown lasts 43.67 seconds and your movement and attack speed is increased 44.44%
level 9 The cooldown lasts 45.79 seconds and your movement and attack speed is increased 47.37%
level 10 The cooldown lasts 45 seconds and your movement and attack speed is increased 50%
level 11 The cooldown lasts 44.29 seconds and your movement and attack speed is increased 52.38%
level 12 The cooldown lasts X.XX seconds and your movement and attack speed is increased XX.XX%
level 13 The cooldown lasts X.XX seconds and your movement and attack speed is increased XX.XX%
level 14 The cooldown lasts X.XX seconds and your movement and attack speed is increased XX.XX%
level 15 The cooldown lasts 42 seconds and your movement and attack speed is increased 60%

Sniper[edit | edit source]

RA4.png
Aim
You lay down and camouflage yourself in stealth. Stealth increases damage and critical strikes, and regenerate MP.

You need to be Sniper and have level 5 Retreat skill point to unlock this skill

Level 1 The cooldown lasts 11.09 seconds and you enter stealth 9.09% faster
level 2 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 3 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 4 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 5 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 6 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 7 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 8 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 9 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 10 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 11 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 12 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 13 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 14 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster
level 15 The cooldown lasts X.XX seconds and you enter stealth X.XX% faster

Planned[edit | edit source]

  • New Abilities are going to be added for Rangers.
    • Snipers will be able to summon Shadow Shooters, which mimic all moves and attacks of the players who summoned them.
    • Rangers will be able to use Quicksand Trap, which will block them for a while and allow the player to damage the enemies.

Tips[edit | edit source]

  • As a Ranger, get as far as can from your melee targets so that you deal as much Damage as possible.
  • Rangers, along with Mages, have an easier time defeating Wizards and Witches because they can get far away from them and still hit.

Trivia[edit | edit source]

  • A Ranger elf appears on the Cube World launcher.
Classes

Rogue • Warrior • Mage

Promotional Content